Backorder Rules and Regulations

§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki przedsprzedaży pod nazwą “BARWY POLSKI W TRIATLONIE”
2. Organizatorem przedsprzedaży jest Noboo M. Malik Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Hagera 43 w Zabrzu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669285, posiadającą NIP 648-278-17-36, zwana dalej
„Organizatorem” prowadząca sklep Internetowy: https://mobelsport.pl/przedsprzedaz

§2 Termin i miejsce przedsprzedaży

1. Przedsprzedaż prowadzona będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w sklepie internetowym https://mobelsport.pl

§3 Uczestnicy przedsprzedaży

1. W przedsprzedaży może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem” lub „Klientem”), która zakupiła produkt w ramach przedsprzedaży na stronie internetowej https://mobelsport.pl/przedsprzedaz

§4 Warunki udziału w przedsprzedaży

1. Przedsprzedażą objęte są zamówienia Uczestnika złożone w Sklepie Internetowym
https://mobelsport.pl/przedsprzedaz
2. Akceptowalne formy płatności dostępne do produktów objętych przedsprzedażą na stronie https://mobelsport.pl: przedpłata przelewem tradycyjnym, przelew24.
W przypadku braku płatności w przeciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia bez wcześniejszego informowania klienta.
3. Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami.
4. W przypadku dokonania jakiejkolwiek zmiany dotyczącej parametrów zamówienia, Uczestnik zobowiązany jest
przesłać informacje na adres mailowy Organizatora – kontakt@mobelsport.pl z adresu mailowego Uczestnika wskazanego w zamówieniu źródłowym. Zmiany zamówienia przekazane w innej formie nie będą uwzględnione.
5. W przypadku, jeżeli termin realizacji zamówienia nie spełnia oczekiwań Uczestnika, istnieje możliwość rezygnacji z zamówienia.
Przyjęcie rezygnacji z zamówienia następuje wyłącznie w formie elektronicznej na maila Organizatora – kontakt@mobelsport.pl najdalej do dnia zakończenia przedsprzedaży. Potwierdzenie rezygnacji z zamówienia następuje w także w formie elektronicznej z maila wymienionego powyżej.

§5 Uprawnienia organizatora

1. Organizator ma prawo weryfikować Uczestników pod kątem zgodności z zasadami przedsprzedaży.
2. Organizator realizuje wysyłkę produktów przedsprzedażowych według kolejności zgłoszeń – daty zamówienia oraz dodatkowych kryteriów tj.: płatność, dostępność wskazanego koloru produktu.
3. Organizator określa rozpoczęcie terminu realizacji wysyłki złożonych przedsprzedażowo zamówienień do maksymalnie 01.06.2018

4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie zamówienie przedsprzedażowe zostaje automatycznie anulowane, a należności zwrócone na konto Klienta.
5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem przedsprzedaży, tj. udzielaniem informacji na temat przedsprzedaży, rozpatrywaniem reklamacji, sprawują pracownicy Organizatora.

§6 Anulowanie zamówień, zwroty oraz reklamacje

1. Anulowanie zamówienia jest możliwe przed upływem terminu 16 kwietnia 2018 do godziny 12:00.
2. Zakupiony produkt jest produktem personalizowanym i z tego tytułu nie podlega zwrotowi.
3. Ewentualne roszczenia lub uwagi będą rozpatrywane indywidualnie w sytuacjach, w których będzie wynikać jednoznacznie wina lub niedopatrzenie Organizatora.

§7 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej https://mobelsport.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.